Νικολέτα,18
Μυτιλήνη!!
Κάποτε ξενυχτούσαμε μέχρι το πρωί.. τώρα δεν λέμε ούτε καληνύχτα..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter