Νικολέτα,18
Μυτιλήνη!!

(Μέσω neverletyourhopesdie )

(via vassiamnd)

Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι προσπαθούσα να είμαι σωστή με όλους..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter