Νικολέτα,18
Μυτιλήνη!!

(Μέσω neverletyourhopesdie )

(via vassiamnd)

Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι προσπαθούσα να είμαι σωστή με όλους..
έρχονται,σε γνωρίζουν,σε κερδίζουν,περνάτε καλά,γελάτε,ονειρεύονται μαζί σου,μοιράζονται τα όνειρα τους,σε κάνουν να ξεχνάς τα προβλήματα σου,δένεσαι μαζί τους και μια μέρα έτσι ξαφνικά εξαφανίζονται έτσι όπως μαγικά ήρθαν και έδωσαν χρώμα στην ζωή σου…φεύγουν αθόρυβα και εσύ προσπαθείς να μαζέψεις τα κομμάτια σου… έτσι είναι οι άνθρωποι…

ένας χρόνος μετά..

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter